x

Bhikkhu Saṅgha Theravāda Indonesia

» Lihat para Bhikkhu yang telah  

Saat ini ada 99 bhikkhu

Bhikkhu Sukhemo
Nama penahbisan : Sukhemo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 19 Juni 1976 pukul 16.30
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammdilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Ñāṇavarodom

Sukhemo

Bhikkhu Sri Paññāvaro
Nama penahbisan : Paññāvaro
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 21 Februari 1977 pukul 18.05 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Debkavi

Sri Paññāvaro

Bhikkhu Sri Subalaratano
Nama penahbisan : Subalaratano
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 20 Maret 1977 pukul 18.05
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Sri Subalaratano

Bhikkhu Dhammavijayo
Nama penahbisan : Dhammavijayo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 09 Maret 1979 pukul 17.41
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Debkavi

Dhammavijayo

Bhikkhu Abhisuriyo
Nama penahbisan : Abhisuriyo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 03 Juli 1980 pukul 17.38
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Chaokhun Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Abhisuriyo

Bhikkhu Dhammasubho
Nama penahbisan : Dhammasubho
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 27 Desember 1986 pukul 14.33
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Dhammasubho

Bhikkhu Uttamo
Nama penahbisan : Uttamo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 27 Desember 1986 pukul 14.33 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Uttamo

Bhikkhu Jotidhammo
Nama penahbisan : Jotidhammo
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 05 Juni 1987 pukul 18.35 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Jotidhammo

Bhikkhu Jāgaro
Nama penahbisan : Jāgaro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 06 Desember 1987 pukul 10.18 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Mana Athulo
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Jāgaro

Bhikkhu Khantidharo
Nama penahbisan : Khantidharo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 06 Desember 1987 pukul 10.30 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Mana Athulo
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera

Khantidharo

Bhikkhu Dhammadhīro
Nama penahbisan : Dhammadhīro
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 31 Desember 1989 pukul 16.18 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Somdet Phra Saṅgharāja
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Dhammadilok
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Vidurdhammabhorn

Dhammadhīro

Bhikkhu Atimedho
Nama penahbisan : Atimedho
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 19 Juli 1991 pukul 09.50.32 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Dhammavijayo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Sujato, Thera

Atimedho

Bhikkhu Saddhāviro
Nama penahbisan : Saddhāviro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 19 Juli 1991 pukul 10.25.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Saddhāviro

Bhikkhu Subhapañño
Nama penahbisan : Subhapañño
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 19 Juli 1991 pukul 10.25.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Subhapañño

Bhikkhu Jutāliko
Nama penahbisan : Jutāliko
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 14 Juli 1993 pukul 14.46
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Somdet Phra Saṅgharāja
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Rajvaracarn
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Rajsumonmuni

Jutāliko

Bhikkhu Viriyadharo
Nama penahbisan : Viriyadharo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 10 Januari 1995 pukul 09.49 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Thera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Khantidharo

Viriyadharo

Bhikkhu Candakaro
Nama penahbisan : Candakaro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 17 Februari 1996 pukul 09.00 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Candakaro

Bhikkhu Dhammakaro
Nama penahbisan : Dhammakaro
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 17 Februari 1996 pukul 09.00 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Paññāvaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subalaratano, Thera

Dhammakaro

Bhikkhu Suvijano
Nama penahbisan : Suvijano
Tempat penahbisan : Wat Kratheng Tong, Thailand 
Tanggal penahbisan : 01 Juni 1996 pukul 17.38 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Paññāvisarat
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Khru Dhammapravedi
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Abhisuriyo, Thera

Suvijano

Bhikkhu Cittānando
Nama penahbisan : Cittānando
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 11 Juli 1996 pukul 17.38 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Somdet Phra Ñāṇasaṁvara (Suvaḍḍhano)
Somdet Phra Saṅgharāja
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Rājavarācārya
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Mahāciraphon

Cittānando

Bhikkhu Paññāndo
Nama penahbisan : Paññāndo
Tempat penahbisan : Wat Ñānasaṁvararam, Chonburi, Thailand
Tanggal penahbisan : 28 Juli 1996 pukul 17.16 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Kalañānavaddhano
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Vidudhikun
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Wongsin Labhiko

Paññāndo

Bhikkhu Cittagutto
Nama penahbisan : Cittagutto
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 29 Maret 1997 pukul 09.40.55 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Sri Paññāvaro, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Sri Subalaratano, Mahāthera

Cittagutto

Bhikkhu Adhikusalo
Nama penahbisan : Adhikusalo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 29 Maret 1997
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Sri Paññāvaro, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Sri Subalaratano, Mahāthera

Adhikusalo

Bhikkhu Cattamano
Nama penahbisan : Cattamano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 06 April 1998 pukul 09.39.30 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhamma, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Khantidharo, Thera

Cattamano

Bhikkhu Sukhito
Nama penahbisan : Sukhito
Tempat penahbisan : Wat Thung Po, Buriram, Thailand
Tanggal penahbisan : 10 Mei 1998 pukul 10.18 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Paññāvisarat
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Khru Dhammapravedi
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Acharn Jhiravat

Sukhito

Bhikkhu Tejapuñño
Nama penahbisan : Tejapuñño
Tempat penahbisan : Wat Thung Po, Buriram, Thailand
Tanggal penahbisan : 10 Mei 1998 pukul 12.30 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Paññāvisarat
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Khru Dhammapravedi
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Phra Acharn Jhiravat

Tejapuñño

Bhikkhu Santamano
Nama penahbisan : Santamano
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 03 April 1999 pukul 09.52.39 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Dhammasubho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho

Santamano

Bhikkhu Ṭhitayañño
Nama penahbisan : Ṭhitayañño
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 04 Juli 1999 pukul 09.23
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Puññāgama
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Tan Chaokun Phra Vidurdhmmabhorn
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : -

Ṭhitayañño

Bhikkhu Sucirano
Nama penahbisan : Sucirano
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 04 Juli 1999 pukul 09.22
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Maharajamangaladiloka / Phra Rajaratanamangala
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Rajavaracan
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : -

Sucirano

Bhikkhu Appamatto
Nama penahbisan : Appamatto
Tempat penahbisan : Wat Bovoranives Vihāra, Bangkok, Thailand
Tanggal penahbisan : 04 Juli 1999 pukul 09.38 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Rajratanamongkon
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Phra Rajvaracarn
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : -

Appamatto

Bhikkhu Subhakaro
Nama penahbisan : Subhakaro
Tempat penahbisan : Wat Thung Pho, Buriram, Thailand
Tanggal penahbisan : 27 Juli 1999 pukul 13.25 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Phra Khru Dhammapravedi
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Abhisuriyo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Ven. Tejabhalo Kamrun

Subhakaro

Bhikkhu Sujano
Nama penahbisan : Sujano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 06 April 2000 pukul 09.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho

Sujano

Bhikkhu Guttadhammo
Nama penahbisan : Guttadhammo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 06 April 2000 pukul 09.37 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho

Guttadhammo

Bhikkhu Siriratano
Nama penahbisan : Siriratano
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 06 April 2000 pukul 09.47 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho

Siriratano

Bhikkhu Abhayanando
Nama penahbisan : Abhayanando
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 05 Maret 2001 pukul 09.19.06 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Sri Subalaratano, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Saddhāviro, Thera

Abhayanando

Bhikkhu Tejanando
Nama penahbisan : Tejanando
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 03 Maret 2002 pukul 09.22.11 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jāgaro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Saddhāviro, Thera

Tejanando

Bhikkhu Ciradhammo
Nama penahbisan : Ciradhammo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 04 Maret 2004 pukul 09.26 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Saddhāviro, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Dhammakaro

Ciradhammo

Bhikkhu Dhammiko
Nama penahbisan : Dhammiko
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 04 Maret 2004 pukul 09.46 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subhapañño, Thera

Dhammiko

Bhikkhu Saccadhammo
Nama penahbisan : Saccadhammo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 04 Maret 2004 pukul 09.56 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Subhapañño, Thera

Saccadhammo

Bhikkhu Hemadhammo
Nama penahbisan : Hemadhammo
Tempat penahbisan : Padepokan Dhammadīpa Arāmā, Batu, Malang
Tanggal penahbisan : 08 Juni 2005 pukul 13.20 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera

Hemadhammo

Tech Blog

hacklink nedir hacklin seo ve hacklinkin faydaları hacklink hacklink satış hacklink panel hacklink al hacklink seo evden eve nakliyat bmw yedek parça mercedes yedek parça seo nedir seo analiz googlede üst sıraya çıkmak gibi kesin sonuçlarla seo çalışmasında kaliteli hizmet veren hacklink adresi www.profseo.co dur.evden eve nakliyat böcek ilaçlama paykasa paykasa bozdurma aradığınız bütün kelimeler sadece burda. instagram takipçi hilesi bypass shell wso shell hacklink satış hacklink panel wso shell hacklink hacklink hacklink al hacklink seo nedir Google film izle porno porno izle porno seyret seks hikayeleri