x

Bhikkhu


Domisili:
Vihāra

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu


kembali ke Daftar Bhikkhu