x

Bhikkhu Senajayo


Domisili:
Vihāra Sabua Hening Santivana Arama
d.a. Mahavihara Santisukha Samaggi 

Jl. Konsilidasi, Paniki Bawah, Mapangat, 
Manado

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Nama penahbisan : Riki Senajayo
Tempat penahbisan : Wisma Vipassana Kusalacitta, Bekasi
Tanggal penahbisan : 25 Desember 2016 pukul 09:15 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sri Paññāvaro, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Acāriya) : Bhikkhu Guttadhammo, Thera
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Nama penahbisan : Senajayo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya
Tanggal penahbisan : 11 Februari 2017 pukul 10:39:07 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Jotidhammo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Ṭhitayañño, Thera
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu Senajayo


kembali ke Daftar Bhikkhu