x

Bhikkhu Thitaviriyo  


Domisili:
Vihāra Muladharma
Jl. Panglima M. Noor 9
Samarinda 75119
Telp./Faks : (0541) 221315

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
Nama penahbisan : Ṭhanaviriyo
Tempat penahbisan : Saung Paramita, Ciapus, Bogor
Tanggal penahbisan : 19 Agustus 2007
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru pembimbing (Acāriya) : Bhikkhu Cittānando, Thera
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
Nama penahbisan : Thitaviriyo
Tempat penahbisan : Vihāra Jakarta Dhammacakka Jaya, Jakarta
Tanggal penahbisan : 27 Maret 2010 pukul 09.50 WIB
Nama penahbis (Upajjhāya) : Bhikkhu Sukhemo, Mahāthera
Nama guru penahbisan (Kammavācāriya) : Bhikkhu Atimedho, Thera
Nama guru pembimbing (Anusavanācāriya) : Bhikkhu Cittānando, Thera
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu Thitaviriyo


kembali ke Daftar Bhikkhu