x

Bhikkhu Gunapiyo  


Domisili:
-

Penahbisan SĀMAṆERA (Pabbajjā)
-
Penahbisan BHIKKHU (Upasampadā)
-
Kumpulan Dhammadesana Bhikkhu Gunapiyo


kembali ke Daftar Bhikkhu